magnaicons/hamburger

Menu

Ønskeliste

Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Identitet af forretningsdrivende

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikel 11 - Levering og udførelse

Artikel 12 - Langvarige transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser forstås ved:

 1. Fortrydelsesret: den periode, hvori forbrugeren kan benytte sin ret til at ophæve aftalen på afstand;
 2. Forbruger: den naturlige person, som ikke handler i udøvelsen af erhverv eller virksomhed og indgår en aftale på afstand med erhvervsdrivende;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Langvarig transaktion: en aftale på afstand vedrørende en serie af produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller aftagelsesforpligtelsen er spredt over tid;
 5. Varigt datamedie: ethvert middel, der gør forbrugeren eller erhvervsdrivende i stand til at opbevare information rettet personligt til ham på en sådan måde, at fremtidig konsultation og uændret gengivelse af den opbevarede information er mulig.
 6. Fortrydelsesret: muligheden for forbrugeren til at fravige aftalen på afstand inden for fortrydelsesfristen;
 7. Erhvervsdrivende: den naturlige eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester på afstand til forbrugere;
 8. Aftale på afstand: en aftale, hvor der inden for rammerne af et af erhvervsdrivende organiseret system for salg på afstand af produkter og/eller tjenester, udelukkende anvendes en eller flere teknikker for kommunikation på afstand helt op til aftalens indgåelse;
 9. Teknik for kommunikation på afstand: middel, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbruger og erhvervsdrivende er samlet fysisk i samme rum.
 10. Generelle betingelser: de nærværende generelle betingelser fra erhvervsdrivende.

 

Artikel 2 - Identitet af erhvervsdrivende

Accurate B.V.

www.batteri-til-elcykel.dk

Scheiweg 31, 5421XL, Gemert

[email protected]

KVK 77844858

BTW NL861167727B01

 

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra den erhvervsdrivende og for enhver aftale på afstand og ordrer mellem erhvervsdrivende og forbruger.
 2. Før aftalen på afstand indgås, stilles teksten til disse generelle betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før aftalen på afstand indgås, blive angivet, at de generelle betingelser kan ses hos den erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt.
 3. Hvis aftalen på afstand indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle betingelser, i afvigelse af det foregående punkt og før aftalen på afstand indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme dem på et varigt datamedium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det før aftalen på afstand indgås blive angivet, hvor man elektronisk kan tage kendskab til de generelle betingelser, og at de på forbrugerens anmodning elektronisk eller på anden måde vil blive sendt gratis.
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser også finder anvendelse ud over disse generelle betingelser, er det andet og tredje punkt tilsvarende gældende, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på noget tidspunkt helt eller delvist er ugyldige eller bliver ophævet, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil straks i gensidig konsultation blive erstattet af en bestemmelse, der nærmer sig det oprindelige så meget som muligt.
 6. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle betingelser, skal bedømmes "i ånden" af disse generelle betingelser.
 7. Uklarheder over fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser af vores betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle betingelser.
 8. Disse betingelser reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller sker under betingelser, vil dette blive udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uforpligtende. Den erhvervsdrivende er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en god vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenbare fejltagelser eller fejl i tilbuddet binder ikke den erhvervsdrivende.
 4. Alle billeder, specifikationer data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.
 5. Billeder af produkter er en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter. Den erhvervsdrivende kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de virkelige farver på produkterne.
 6. Den erhvervsdrivende tester stikprøvevis lageret for at sikre, at produktkvaliteten opretholdes. Elcykelbatterierne testes med jævne mellemrum i elcyklen for nøjagtigt at bestemme deres tilstand. Disse batterier kan muligvis komme på lager igen.
 7. Ethvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Dette omfatter især:

   - prisen inklusive skatter;

   - de eventuelle omkostninger ved forsendelse;

   - den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette;

   - om fortrydelsesretten gælder eller ej;

   - betalings-, leverings- og udførelsesmetoden for aftalen;

   - fristen for accept af tilbuddet eller den periode, hvor den erhvervsdrivende garanterer prisen;

   - størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brugen af kommunikationsteknikken på afstand beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

   - om aftalen efter indgåelsen bliver arkiveret, og i så fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren. Se herfor privatlivspolitikken;

   - den måde, hvorpå forbrugeren, før aftalen indgås, kan kontrollere og om nødvendigt rette de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen;

   - de eventuelle andre sprog, udover hollandsk, som aftalen kan indgås på;

   - de adfærdskoder, som den erhvervsdrivende har underlagt sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskoder elektronisk; og

   - den mindste varighed af aftalen på afstand i tilfælde af en langvarig transaktion.

 

Artikel 5 - Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de dertil stillede betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen kommer i stand elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske dataoverførsel og sørge for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Den erhvervsdrivende kan - inden for lovens rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er relevante for en ansvarlig indgåelse af aftalen på afstand. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning med begrundelse eller at knytte særlige betingelser til udførelsen.
 5. Den erhvervsdrivende vil sammen med produktet eller tjenesten sende forbrugeren følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at den kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt datamedium:
 6. besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, hvor forbrugeren kan indgive klager, som findes i de generelle betingelser;
 7. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udnytte sin fortrydelsesret, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
 9. de oplysninger, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før udførelsen af aftalen;
 10. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.
 11. I tilfælde af en langvarig transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.
 12. Enhver aftale indgås under den suspensive betingelse af tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden angivelse af grunde inden for 14 dage, i overensstemmelse med lovgivningen. Denne betænkningstid starter dagen efter forbrugeren har modtaget produktet. Af hensyn til servicen forlænger den erhvervsdrivende de nævnte 14 dage til 30 dage. Dette betyder, at forbrugeren har 30 dage til at ophæve aftalen. Efter 14 dage skal forbrugeren dog angive en grund til fortrydelsen.
 2. I betænkningstiden skal forbrugeren omgås produktet og emballagen forsigtigt. Han vil kun pakke produktet ud i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør leveret og - hvis det er rimeligt muligt - i original tilstand og emballage til den erhvervsdrivende i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner givet af den erhvervsdrivende.
 3. Med "de rimelige og klare instruktioner givet af den erhvervsdrivende" menes blandt andet dokumentet med vigtige oplysninger, der sendes med hver ordrebekræftelse og faktura. Den erhvervsdrivende forventer udtrykkeligt, at forbrugeren tager kendskab til dette.
 4. Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til den erhvervsdrivende inden for 30 dage efter modtagelsen af produktet. Meddelelsen skal forbrugeren give via e-mail eller via det online returformular. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at varerne er blevet returneret rettidigt, for eksempel ved hjælp af en forsendelseskvittering.
 5. Hvis kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, henholdsvis ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, er købet en realitet.

 

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, bærer han højst omkostningerne til returnering.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, vil den erhvervsdrivende refundere dette beløb så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Betingelsen er dog, at produktet allerede er modtaget retur af webshoppen, eller at der kan fremlægges overbevisende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til en anden betalingsmetode.
 3. Ved skader på produktet forårsaget af forsømmelig håndtering af forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for eventuel værdiforringelse af produktet. Værdiforringelsen vil blive fastsat af en teknisk specialist ansat hos Accurate B.V.
 4. Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, når den erhvervsdrivende ikke har leveret alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før købsaftalens indgåelse.

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret

 1. Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide før aftalens indgåelse.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
 3. som er fremstillet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 4. som tydeligt er personlige af natur;
 5. som på grund af deres natur ikke kan returneres;
 6. Batterier og opladere, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
 7. Når den tekniske specialist hos Accurate B.V. har fastslået, at der er foretaget ændringer på produktet.

 

Artikel 9 - Prisen

 1. I løbet af den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i moms-satser.
 2. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse og før modtagelse af produktet af forbrugeren er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivningsmæssige regler eller kontraktmæssige bestemmelser.
 3. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse og før modtagelse af produktet af forbrugeren er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har aftalt dette, og:
 4. de skyldes lovgivningsmæssige regler eller kontraktmæssige bestemmelser; eller
 5. forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, prisstigningen træder i kraft.
 6. Priserne nævnt i tilbuddet af produkter eller tjenester inkluderer moms.
 7. Alle priser er med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og tastefejl. Ved tryk- og tastefejl er den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Den erhvervsdrivende sikrer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til soliditet og/eller anvendelighed og de på aftalens indgåelsestidspunkt gældende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Hvis aftalt, sikrer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En garanti, der er givet af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, begrænser ikke de lovmæssige rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.
 3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal indberettes skriftligt til den erhvervsdrivende inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal ske i original emballage og i ny tilstand.
 4. Den erhvervsdrivende forbeholder sig til enhver tid retten til at tilbagekalde forkert leverede produkter, også når forbrugeren ikke har informeret den erhvervsdrivende.
 5. Garantiperioden fra den erhvervsdrivende svarer til fabriksgarantiperioden. Den erhvervsdrivende er dog aldrig ansvarlig for den endelige egnethed af produkterne til hver enkelt forbrugers individuelle anvendelse, ej heller for eventuelle råd om brugen eller anvendelsen af produkterne.
 6. Forbrugeren er forpligtet til at give en detaljeret beskrivelse af klagen, når han/hun ønsker at gøre brug af garantien. Forbrugeren skal have overholdt sikkerhedsinstruktionerne. Hvis det ud fra den detaljerede klagebeskrivelse er tydeligt, at dette ikke er tilfældet, forbeholder den erhvervsdrivende sig retten til at afvise garantikravet, eventuelt efter undersøgelse.
 7. Cykelbatterier er naturligvis underlagt slid. Når den erhvervsdrivende får et cykelbatteri returneret til undersøgelse i forbindelse med et garantikrav, anvendes de afvisningskriterier, der er opført nedenfor:

   - Under afladning slukker batteriet tidligere end den indstillede afbrydelsesspænding.

   - Ved et spændingsfald på mere end 2 volt ved belastning med 10A.

   - Når mere end 20% af den oprindelige kapacitet (udtrykt i Ah) er forsvundet inden for to år.

 1. Garantien gælder ikke, hvis:

   - Forbrugeren selv har repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller bearbejdet af tredjepart. Alle produkter er forseglet. Når forseglingen er brudt eller fjernet, bortfalder garantien;

   - De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet uforsigtigt eller i strid med den erhvervsdrivendes instruktioner og/eller behandling på emballagen;

   - Uegnetheden helt eller delvis skyldes regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer;

   - Forbrugeren til enhver tid skal overholde sikkerhedsinstruktionerne, der er sendt med ordrebekræftelsen og fakturaen. Hvis det tydeligt viser sig, at sikkerhedsinstruktionerne ikke er blevet overholdt, kan den erhvervsdrivende afvise garantikravet.

   - Efter undersøgelse er det fastslået, at defekten er opstået på grund af vandskade. Forbrugeren har pligt til at sørge for, at produkterne ikke kommer i kontakt med overdrevent meget vand.

 

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Den erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om ydelse af tjenester. Den erhvervsdrivende sender kun ordrer til de lande, som kan vælges ved kassen.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har meddelt virksomheden.
 3. Med forbehold af det, der er nævnt i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med behørig hurtighed, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, modtager forbrugeren besked herom senest 30 dage efter, at han har afgivet sin bestilling. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke aflede nogen rettigheder fra de nævnte perioder. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 5. I tilfælde af ophævelse i henhold til stk. 3 i denne artikel vil den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter ophævelsen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil den erhvervsdrivende bestræbe sig på at stille et erstatningsprodukt til rådighed. Senest ved leveringen vil det blive meddelt på en klar og forståelig måde, at et erstatningsprodukt leveres. Ved erstatningsprodukter kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse afholdes af den erhvervsdrivende.
 7. Risikoen for beskadigelse og/eller bortkomst af produkter hviler hos den erhvervsdrivende indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en på forhånd udpeget og til den erhvervsdrivende meddelt repræsentant, medmindre udtrykkeligt andet er aftalt.

 

Artikel 12 - Langvarige transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for ubestemt tid og som omhandler regelmæssig levering af produkter, med overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid ved udløbet af den fastsatte periode opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode og som omhandler regelmæssig levering af produkter, med overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan:

   - Opsige aftaler nævnt i de foregående punkter til enhver tid og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

   - Opsige mindst på samme måde, som de er indgået af ham;

   - Altid opsige med samme opsigelsesfrist som den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

Forlængelse

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode og som omhandler regelmæssig levering af produkter, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. En aftale, der er indgået for en bestemt periode og som omhandler regelmæssig levering af produkter eller tjenester, må kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med en opsigelsesfrist på højst en måned.

Varighed

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen til enhver tid med en opsigelsesfrist på højst en måned efter et år, medmindre rimelighed og retfærdighed modsætter sig opsigelse før den aftalte periodes udløb.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Forbrugere kan foretage betalinger ved hjælp af de betalingsmetoder, der tilbydes af Accurate B.V. Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter starten af betænkningstiden som nævnt i artikel 6, stk. 1.
 2. Forbrugeren er forpligtet til straks at meddele den erhvervsdrivende om eventuelle unøjagtigheder i de oplyste eller nævnte betalingsoplysninger.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har den erhvervsdrivende, med forbehold for lovgivningsmæssige begrænsninger, ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som på forhånd er meddelt forbrugeren.
 4. I webshoppen har forbrugeren mulighed for at betale med følgende betalingsmetoder: iDeal, Kreditkort, Klarna Betal senere.

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi betalingsmetoden Betal senere. Betaling skal foretages til Klarna. Du kan finde mere information i Klarnas brugervilkår. Generelle oplysninger om Klarna findes her. Dine personoplysninger behandles af Klarna i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov og som beskrevet i Klarnas privatlivspolitik.

 

Artikel 14 - Klageordning

 1. Den erhvervsdrivende råder over en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over udførelsen af aftalen skal indgives til den erhvervsdrivende fuldstændigt og klart beskrevet inden for 7 dage efter, at forbrugeren har konstateret manglerne.
 3. Klager indgivet til den erhvervsdrivende besvares inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage forventes at kræve en længere behandlingstid, vil den erhvervsdrivende inden for 14 dages fristen svare med en modtagelsesbekræftelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses i fællesskab, opstår der en tvist, der er underlagt tvisteløsningsproceduren.
 5. Ved klager bør en forbruger først henvende sig til ejeren af webshoppen. Ved klager, der ikke kan løses i fællesskab, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som vil tilbyde gratis mægling. Hvis der stadig ikke findes en løsning, har forbrugeren mulighed for at lade sin klage behandle af den uafhængige tvistnævn udpeget af Stichting WebwinkelKeur, hvis afgørelse er bindende, og som både erhvervsdrivende og forbruger accepterer som bindende. Der er omkostninger forbundet med at forelægge en tvist for denne tvistnævn, som skal betales af forbrugeren til den pågældende kommission. Det er også muligt at indgive klager via det Europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende angiver andet skriftligt.
 7. Hvis en klage findes berettiget af den erhvervsdrivende, vil den erhvervsdrivende efter eget valg enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

 

Artikel 15 - Tvister

 1. Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, også hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.
 2. Wienerkøbsloven finder ikke anvendelse.

 

Artikel 16 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller fra disse generelle betingelser afvigende bestemmelser må ikke være til ulempe for forbrugeren og skal nedskrives skriftligt eller på en sådan måde, at de på en tilgængelig måde kan opbevares på et varigt datamedium af forbrugeren.

Produktet er blevet føjet til din indkøbskurv

Subtotal for din ordre

Bestil nu! Vis indkøbskurv magnaicons/cart